[1]
T. X. T. Nguyễn, T. P. T. Đặng, H. L. Lê, T. Q. Nguyễn, T. H. T. Đặng, và N. T. H. Lê, “KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 ”, ctump, số p.h 58, tr 131-137, tháng 4 2023.