[1]
M. Đạo Huỳnh, T. N. B. Nguyễn, T. T. L. Nguyễn, và T. Q. Trịnh, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BA CHẠC (EUODIA LEPTA (SPRENG.) MERR., HỌ CAM (RUTACEAE)) THU HÁI TẠI ĐÀ NẴNG ”, ctump, số p.h 58, tr 122-130, tháng 4 2023.