[1]
T. T. N. Trần, H. L. Lê, T. Q. Nguyễn, T. T. T. Nguyễn, và Q. H. Trần, “VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19 ”, ctump, số p.h 58, tr 103-113, tháng 4 2023.