[1]
P. H. Nguyễn, T. V. K. Đặng, và T. M. H. Võ, “PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021”, ctump, số p.h 58, tr 95–102, tháng 4 2023.