[1]
T. N. A. Trần và V. T. Phan, “THỰC TRẠNG GHI HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT NĂM 2022 ”, ctump, số p.h 58, tr 79-86, tháng 4 2023.