[1]
N. N. L. Hoàng, T. T. N. Nguyễn, T. A. V. Nguyễn, Đăng T. Trần, và M. H. Trần, “THỰC TRẠNG RÁC THẢI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022 ”, ctump, số p.h 58, tr 72-78, tháng 4 2023.