[1]
H. L. Hoàng và N. K. L. Lê, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TÂM THU THẤT BẰNG SÓNG CAO TẦN ”, ctump, số p.h 58, tr 64-71, tháng 4 2023.