[1]
H. M. C. Lê, V. H. Mai, T. D. Nguyễn, và T. H. Trần, “YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH RẤT NON THÁNG ”, ctump, số p.h 58, tr 27-33, tháng 4 2023.