[1]
P. H. Hà, T. T. T. Phan, T. N. T. Nguyễn, T. H. V. Nguyễn, và K. C. Hồ, “HIỆU QUẢ CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN I-GEL TRONG GÂY MÊ ĐỂ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI ”, ctump, số p.h 58, tr 6-13, tháng 4 2023.