[1]
T. K. N. Nguyễn, V. A. Trần, T. A. Huỳnh, và T. N. N. Phạm, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 VÀ GIÁ TRỊ CỦA TỈ SỐ TẾ BÀO VIÊM TRONG KHẢ NĂNG TIÊN LƯỢNG BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP”, ctump, số p.h 61, tr 343–350, tháng 7 2023.