[1]
T. B. Nguyễn, T. H. T. Nguyễn, M. H. Lê, T. Đạt Nguyễn, và Q. S. Huỳnh, “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI PHÒNG BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO Ở NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ”, ctump, số p.h 62, tr 16-23, tháng 7 2023.