[1]
N. H. P. Huỳnh, V. H. Đỗ, P. Trương, và T. C. V. Võ, “TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM VÀ ĐỘC TẾ BÀO CÁC DẪN CHẤT 2-METHYLIMIDAZOL-4,5-DICARBOXAMID BẤT ĐỐI XỨNG”, ctump, số p.h 61, tr 369–377, tháng 7 2023.