[1]
P. V. Nguyễn, T. N. V. Hoàng, Đoàn T. Q. Nguyễn, V. L. Trần, T. T. H. Nguyễn, và P. T. Nguyễn, “PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022 ”, ctump, số p.h 62, tr 65-75, tháng 7 2023.