[1]
Q. H. Khưu, T. A. Nguyễn, P. N. Nguyễn, T. N. N. Trần, T. H. Lê, và T. T. N. Phan, “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA CHO MŨI 1 VÀ PFIZER CHO MŨI 2 TẠI CẦN THƠ NĂM 2021”, ctump, số p.h 61, tr 336–342, tháng 7 2023.