[1]
T. K. Võ, “TỔNG QUAN VỀ Y HỌC THỂ THAO”, ctump, số p.h 57, tr 160–176, tháng 2 2023.