[1]
T. P. Lữ và c.s., “XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP A, B, C, D, E, F CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS”, ctump, số p.h 57, tr 147–153, tháng 2 2023.