[1]
T. T. Lê, V. C. Đỗ, và V. T. Trần, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI VỚI TRANSFIX TECHNICH”, ctump, số p.h 57, tr 129–133, tháng 2 2023.