[1]
P. H. Nguyễn, T. M. N. Lê, và D. K. Đặng, “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC Ở CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ ”, ctump, số p.h 57, tr 122-128, tháng 2 2023.