[1]
H. H. Nguyễn, T. T. N. Đỗ, và T. T. T. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VẢY NẾN MỦ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”, ctump, số p.h 57, tr 115–121, tháng 2 2023.