[1]
C. N. Lê, V. P. Đinh, T. H. L. Trần, T. H. T. Lương, và T. T. Nguyễn, “THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, ctump, số p.h 57, tr 87–94, tháng 2 2023.