[1]
N. T. D. Nguyễn, H. N. Phan, N. N. Giang, T. H. M. Lê, và T. T. Võ, “ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN BỆNH ALPHA-THALASSEMIA THỂ NHẸ VÀ BỆNH HEMOGLOBIN H”, ctump, số p.h 61, tr 314–320, tháng 7 2023.