[1]
L. N. H. Huỳnh, V. P. K. Lê, H. M. D. Lê, P. V. Nguyễn, và T. T. Đỗ, “NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM VÀ CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ THÓI QUEN TRÊN SINH VIÊN NHA KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, ctump, số p.h 57, tr 30–37, tháng 2 2023.