[1]
T. T. T. Trần, N. X. L. Dương, Đ. L. Đ. Nguyễn, và T. T. H. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÁM LOÀI TRONG CHI IPOMOEA L. HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE) Ở VIỆT NAM”, ctump, số p.h 57, tr 1–7, tháng 2 2023.