[1]
T. M. D. Huỳnh, K. M. A. Đinh, T. Y. N. Nguyễn, và T. K. T. Đặng, “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KHẨU TRANG CHỨA TINH DẦU”, ctump, số p.h 61, tr 63–70, tháng 7 2023.