[1]
T. T. V. Đinh, M. T. T. Trần, H. H. Võ, T. H. Y. Phạm, T. L. Lê, và Đ. N. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA CHẾ PHẨM GEL CHỨA CLOTRIMAZOL VÀ TINH DẦU HƯƠNG NHU TRẮNG”, ctump, số p.h 69, tr 1–7, tháng 12 2023.