[1]
L. T. T. Huỳnh, T. P. Phạm, D. H. Trần, và H. T. Ngô, “GIÁ TRỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ, THANG ĐIỂM WELLs, D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI”, ctump, số p.h 61, tr 330–335, tháng 7 2023.