[1]
T. M. N. Lê, P. H. Nguyễn, và H. N. Nguyễn, “XÂY DỰNG VÀ CHUẨN HÓA THANG ĐO BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH”, ctump, số p.h 61, tr 113–120, tháng 7 2023.