[1]
L. T. T. Huỳnh, T. P. Phạm, D. H. Trần, và H. T. Ngô, “GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH CỦA NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN”, ctump, số p.h 61, tr 240–245, tháng 7 2023.