[1]
M. L. Dương, Q. N. Bùi, T. K. R. Dương, B. T. Hà, và K. L. Trần, “NHIỄM HUMAN PAPILLOMAVIRUS: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ”, ctump, số p.h 56, tr 182-195, tháng 1 2023.