[1]
V. T. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT VÀ SỰ PHÂN BỐ DÂN SỐ TẠI CÁC KHOA NỘI TRÚ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”, ctump, số p.h 56, tr 151-158, tháng 1 2023.