[1]
T. H. Đ. Tiền, T. T. Lê, V. T. G. Nguyễn, và H. T. N. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021-2022”, ctump, số p.h 56, tr 107–114, tháng 1 2023.