[1]
P. N. Trần, H. B. Nguyễn, V. A. T. Nguyễn, và X. L. Trương, “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH ”, ctump, số p.h 55, tr 101-107, tháng 2 2023.