[1]
H. B. C. Lê, V. S. Huỳnh, và V. M. Lê, “SO SÁNH GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG SUY HÔ HẤP NẶNG CỦA THANG ĐIỂM qCSI VÀ CRB-65 TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 ”, ctump, số p.h 56, tr 23-29, tháng 1 2023.