[1]
T. L. T. Nguyễn, C. N. Lê, T. V. A. Nguyễn, T. T. D. Hoàng, và M. T. Nguyễn, “BÀO CHẾ DẦU GỘI CHỨA VỎ BƯỞI, BỒ KẾT, HƯƠNG NHU”, ctump, số p.h 56, tr 16-22, tháng 1 2023.