[1]
T. H. H. Nguyễn, T. B. Đinh, T. L. Lý, và C. T. Mã, “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BẠCH CHỈ NAM MILLETTIA PULCHRA KURZ FABACEAE”, ctump, số p.h 61, tr 321–329, tháng 7 2023.