[1]
Q. P. Trương, T. H. N. Huỳnh, và T. B. Nguyễn, “KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C: KHẢO SÁT TRÊN NGƯỜI DÂN TẠI TỈNH TRÀ VINH”, ctump, số p.h 57, tr 7–14, tháng 2 2023.