[1]
T. N. M. Huỳnh, “ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”, ctump, số p.h 62, tr 230-237, tháng 7 2023.