[1]
T. H. M. Lê và T. T. Võ, “ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GAP-PCR PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN ALPHA-GLOBIN GÂY BỆNH HEMOGLOBIN H”, ctump, số p.h 57, tr 94–101, tháng 2 2023.