[1]
K. S. Trần, H. T. Ngô, H. P. Nguyễn, và V. M. Huỳnh, “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”, ctump, số p.h 57, tr 109–115, tháng 2 2023.