[1]
T. S. S. Nguyễn và c.s., “THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022”, ctump, số p.h 61, tr 233–239, tháng 7 2023.