[1]
M. L. Dương, Q. N. Bùi, N. D. Trần, T. T. Phạm, và Q. T. . Trương, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI HPV-DNA VỚI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2020 ”, ctump, số p.h 55, tr 102-108, tháng 12 2022.