[1]
T. N. L. T. Mai, V. T. Trương, và A. H. Hoàng, “KHẢ NĂNG HỢP LỰC CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TRÂM TRÒN, XĂNG MÃ CÒ KE TRÊN HOẠT TÍNH KHÁNG MRSA ATCC33591”, ctump, số p.h 55, tr 66–73, tháng 12 2022.