[1]
Đ. N. H. Nguyễn và T. Đ. Hà, “TÁC ĐỘNG CỦA CAN THIỆP NỘI MẠCH TRÊN TẮC MẠCH MÁU LỚN TUẦN HOÀN TRƯỚC CÓ LÕI NHỒI MÁU RỘNG TRONG 6 GIỜ ĐẦU KHỞI PHÁT”, ctump, số p.h 54, tr 138–144, tháng 1 2023.