[1]
. Đào N. H. Nguyễn và T. Đức Hà, “TÁC ĐỘNG CỦA CAN THIỆP NỘI MẠCH TRÊN TẮC MẠCH MÁU LỚN TUẦN HOÀN TRƯỚC CÓ LÕI NHỒI MÁU RỘNG TRONG 6 GIỜ ĐẦU KHỞI PHÁT ”, ctump, số p.h 54, tr 138-144, tháng 1 2023.