[1]
K. S. Trần, “ĐẶC ĐIỂM NGOẠI TÂM THU THẤT VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG BISOPROLOL Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI ”, ctump, số p.h 54, tr 105-111, tháng 1 2023.