[1]
T. T. V. Dương, H. T. Lâm, Q. K. Trịnh, và T. N. H. . Trương, “SỨC KHỎE TÂM THẦN Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH HÔ HẤP MẠN ”, ctump, số p.h 54, tr 24-31, tháng 1 2023.