[1]
T. D. T. Nguyễn, C. L. Trần, và T. K. Ánh Lê, “TÍNH ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI CỦA BÁO CÁO TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ở MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ TẠI TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022”, ctump, số p.h 55, tr 34-40, tháng 12 2022.