[1]
T. T. Lê, T. K. Q. Nguyễn, và T. G. T. Chu, “THỰC TRẠNG THỰC HÀNH LIỆU PHÁP TẬP THỞ Ở NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”, ctump, số p.h 55, tr 8–13, tháng 2 2023.