[1]
C. T. Hà, D. K. Đặng, và N. N. T. Nguyễn, “KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO VỎ HỘT VÀ CAO NHÂN HỘT XOÀI (MANGIFERA INDICA L.). ”, ctump, số p.h 51, tr 197-204, tháng 9 2022.