[1]
D. Y. N. Bành, V. C. Đàm, Q. V. Ngũ, và . C. N. . Chung, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC ĐẦU HỘI CHỨNG HELLP Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2020 - 2021 ”, ctump, số p.h 51, tr 148-155, tháng 9 2022.