[1]
V. C. Nguyễn và T. N. V. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT NHÓM ACID PHENOLIC VÀ FLAVONOID TRONG LÁ CÂY MẮM ĐEN (AVICENNIA OFFICINALIS) ”, ctump, số p.h 51, tr 118-126, tháng 9 2022.